top of page

Ubytovací řád

Ubytovací řád upravuje práva a povinnosti ubytovaných a ubytovatele v chalupě Ašika, podmínky užívání a provozování ubytovacího zařízení, jakož i ostatní vzájemné právní vztahy.

I. Podmínky a způsob ubytování
 1. V chalupě Ašika (dále jen "ubytovatel") lze ubytovat pouze hosta, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem případně povolením k pracovnímu pobytu nebo jiným platným průkazem totožnosti (do těchto průkazů nespadá řidičský průkaz). Údaje z dokladu totožnosti budou zapsány do ubytovací knihy.

 2. Podmínky zpracování osobních údajů hostů v souladu s GDPR se řídí interní směrnicí ubytovatele. Ubytovatel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případně vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem a místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je ubytovatel povinen uchovávat osobní údaje o hostech po dobu 6 let. Osobní údaje nebudou použity k marketingovým účelům.

 3. Na základě objednaného ubytování se hosté mohou ubytovat v den příjezdu v době od 15.00 do 19.00, pokud není předem dohodnut a potvrzen jiný termín se správcem objektu.  

 4. Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat hosta, který je zjevně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Ubytovatel si vyhrazuje právo ukončit neprodleně a bez náhrady pobyt hosta, u něhož se prokáže, že je trestně stíhaný.

II. Zodpovědnost ubytovatele a hosta
 1. Ubytovatel nezodpovídá za věci vnesené hosty do ubytovacího zařízení a ani za škody na jeho osobních věcech. 

 2. Hosté zodpovídají za škodu způsobenou na zařízení v celém objektu, ve společných prostorách domu a v okolí chalupy Ašika, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude chalupa Ašika vyřazena z provozu z důvodu opravy. V případě zničení nebo poškození majetku ubytovacího zařízení, má ubytovatel právo na náhradu škody. 

 3. Host jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil host.

 4. V případě škody na majetku ubytovatele způsobené hostem je host povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu, nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu hosta, splatné do 10 dní od doručení hostovi za předpokladu, že ubytovatel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody. 

 5. Je v zájmu hostů po příjezdu pečlivě zkontrolovat stav objektu a jednotlivých zařízení a nahlásit zjištěné škody a závady ubytovateli. Ubytovatel nebude brát zřetel na pozdější oznámení o škodách a bude je považovat za vzniklé během aktuálního pobytu.

 6. Parkování vozidel hostů je možné v garáži a na vyhrazených místech. Kapacita parkování je pro 5 vozidel. 

 7. Na parkovišti a v garáži není možné parkovat vozidlo, ze kterého unikají provozní kapaliny (olej, chladící kapalina, palivo). Únik provozních kapalin je považován za poškození majetku ubytovatele a ubytovatel si vyhrazuje vyúčtovat nastalou škodu.

 8. Ubytovatel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na parkovišti ubytovacího zařízení. Doporučujeme hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Ubytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovišti vůči třetím osobám. Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku ubytovacího zařízení vozidlem hosta.

 9. Jakýkoliv majetek zanechaný (zapomenutý) hostem v ubytovacím zařízení po skončení ubytování, bude hostovi zaslán pouze na jeho žádost, a to na náklady a riziko takového hosta. Ubytovací zařízení uchovává zapomenuté předměty po dobu 14 dní a poté si vyhrazuje právo tyto věci zničit.

 
III. Všeobecná pravidla ubytování
 1. V celém objektu ubytovacího zařízení platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

 2. V případě porušení tohoto zákazu má ubytovatel právo požadovat poplatek ve výši 2 000,- Kč. V případě opakovaného porušení zákazu je ubytovatel oprávněn okamžitě zrušit ubytování hosta bez náhrady.

 3. Hosté obdrží při převzetí objektu od správce klíče od vstupních dveří do domu, zadních dveří do domu a nouzového klíče do garáže. Součástí klíčů je také dálkové ovládání ke garáži a ovládání zabezbečení chalupy Ašika bezpečnostním systémem Jablotron. Při ztrátě klíčů bude ubytovatel požadovat náhradu škody ve výši 2 500,- Kč. 

 4. Hosté budou užívat chalupu Ašika na dobu, kterou si sjednali s ubytovatelem.

 5. Vstup do interiéru chalupy Ašika je možný pouze v domácí obuvi.

 6. Ručníky a osušky k dispozici nejsou.

 7. Toaletní papír je k dispozici. V případě použití vlastního toaletního papíru, je nutné použít jemný, kvůli zpracování v čističce odpadních vod.

 8. Ložní prádlo, které je k dispozici si každý host povlékne a před odjezdem vysvlékne sám a předá správci objektu, případně vhodí do koše na použité ložní prádlo. Každá matrace je opatřena ochranou před znečištěním. Tato ochrana zůstává na matraci, pokud nedojde k jejímu znečištění.  

 9. Pračku, sušičky i myčku nádobí mohou hosté užívat dle jejich potřeby. Jsou vybaveny přípravky vyrobenými z přírodních surovin a ekologicky odbouratelné. Ekologické čisticí přípravky jsou také připraveny pro čištění WC, nádobí a podlah. Z důvodu využívání vlastní čističky odpadních vod (bakteriální čistění) je zakázáno používat ostatní chemické přípravky jako jsou SAVO atp. Doporučujeme používat mýdla a sprchové gely přírodně odbouratelné, nejlépe značek CLARO, Frosch, Winnis, Ecover.

 10. Není dovoleno bez souhlasu ubytovatele přemisťovat zařízení a nábytek a provádět neodborné zásahy do jakéhokoliv zařízení, které je v objektu. 

 11. Psi a jiná zvířata se mohou pohybovat v areálu ubytovacího zařízení jen se souhlasem ubytovatele na základě předchozí dohody. Cena za ubytování zvířete se účtuje dle platného ceníku. Ubytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat případné náklady za znečistění.

 12. Po skončení pobytu jsou hosté povinni odvést odpadky a to jak na směsný odpad, tak i na odpad tříděný. 

 13. Hosté jsou povinni se s tímto ubytovacím řádem seznámit a dodržovat ustanovení tohoto ubytovací řádu. V případě, že hosté nebudou dodržovat ubytovací řád, má ubytovatel právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté délky pobytu bez náhrady.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt a těšíme se na Vaše další návštěvy.

 

V platnosti od 1.1.2024

bottom of page